Nava Banka

Nava Banka - Hrvatska banka

  • Banka

NAVA BANK d.d.

Nava Banka
Tratinska 27, 10000 Zagreb
Telefon 01/3656-777, telefaks 01/3656-700
VBB 2495009
http://www.navabanka.hr

Uprava Nava banke

Stipan Pamuković – predsjednik, Željko Škalec

Nadzorni odbor Nava banke

Jakov Gelo – predsjednik, Višnjica Mališa, Ivan Gudelj, Daniel Hrnjak, Anđelko Ivančić

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. GIP Pionir d.o.o., Zagreb 29,35%
2. KEMIKA d.d., Zagreb 15,46%
3. PARON d.o.o., Zagreb 12,51%
4. MUNIS d.o.o., Zagreb 9,70%
5. TRIUS d.o.o., Zagreb 2,58%

Revizor

BDO Revizija Zagreb d.o.o.

Bilanca stanja Nava banke

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 363.968
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 363.968
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 64.118
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 4.341
Dobit/gubitak tekuće godine –57.754
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 10,73%

Registrirani temeljni kapital Nava banke d.d., Zagreb iznosi 42.698.100,00 kuna podjeljenih na 426.981 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka.
Nava banka d.d. Zagreb je privatna banka, a njen glavni dioničar na dan 30. lipnja 2009. je PIONIR Grupa.
Da bi ispunila svoju tržišnu ulogu, Nava banka d.d. Zagreb mora održati povjerenje svojih korisnika, dioničara, zaposlenika i ostalih ulagača djelujući profesionalno i vjerodostojno, kao i ponašajući se pažljivo i vješto.
Misija Nava banke je biti na klijente fokusirani, inovativni i troškovno efikasni isporučitelj financijskih usluga, koji pri tome zna stvarati dodanu vrijednost.

Glavni prioritet NAVA Banke je stalno se prilagođavati novoj poslovnoj stvarnosti, upravljajući troškovnom osnovicom da bi pod kontrolom imali očekivane prihode. Usmjerenost na operativnu efikasnost i efektivnost bio je polazni dio u strateškom pristupu stalnog poboljšavanja osnovnih financijskih ciljeva: tržišnog rasta, profitabilnosti i efikasnosti.

Banka Nava Banka 23.9.2020

Nava Banka